Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN WYTEC TRADE
 

ARTIKEL 1: WERKINGSSFEER
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en alle overeenkomsten met Laguna Light Design BV h.o.d.n. WYTEC TRADE, hierna te noemen “Laguna”, van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.

1.2 In onderstaande algemene voorwaarden wordt onder “Afnemer” verstaan iedere wederpartij die met Laguna een overeenkomst aangaat.

 
ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Laguna zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan Afnemer tot het doen van een aanbod. Indien Afnemer de offerte accepteert doet hij derhalve een aanbod aan Laguna tot het aangaan van een overeenkomst. Laguna heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een dergelijk aanbod of een opdracht te weigeren.

2.2 Een overeenkomst tussen Laguna en Afnemer komt pas tot stand nadat Laguna een aanbod van Afnemer tot het aangaan van een overeenkomst, zoals hiervoor in lid 1 wordt bedoeld, uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2.3 Een overeenkomst tussen Laguna en Afnemer komt, indien door Laguna geen offerte is afgegeven, eveneens tot stand doordat door Afnemer een bestelling is geplaatst en Laguna uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan deze bestelling. De inhoud van de overeenkomst wordt in dat geval geacht te zijn weergegeven op de factuur die Laguna terzake de door haar uitgevoerde opdracht c.q. de door haar afgeleverde bestelling, aan Afnemer heeft verzonden.

 
ARTIKEL 3: PRIJZEN
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld gelden de prijzen van Laguna zoals vermeld op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende, door Laguna gehanteerde prijslijst in euro’s en exclusief BTW.

3.2 De door Laguna afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van bestelling. Hierin zijn vervat alle kosten ten aanzien van materiaal, personeel en gebruik van de apparatuur, alsmede kosten van derden. Eventuele meerkosten zullen door Laguna tijdig aan Afnemer worden kenbaar gemaakt.

3.3 Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van bestelling en de datum van levering, heeft Laguna het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de bestelling c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 10% van de overeengekomen prijs af dan heeft Afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Laguna is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden.

3.4 Indien op verzoek van Afnemer door Laguna een uitgebreide offerte wordt gemaakt of de tot stand gekomen overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Afnemer gehouden om de door Laguna in dat verband gemaakte kosten aan Laguna te voldoen, ook wanneer Afnemer de offerte niet accepteert.

3.5 De kosten van verzending, invoer- en/of uitvoerrechten, belastingen, verzekeringen en overige kosten van vervoer in de ruimste zin des woords, komen steeds voor rekening van Afnemer.

 
ARTIKEL 4: BETALING
4.1 Laguna heeft steeds het recht om aan Afnemer een voorschotnota te doen toekomen ter zake de door haar te leveren diensten en of goederen. Deze voorschotnota zal pas worden verrekend bij gelegenheid van de eindfactuur. Voorts is Laguna steeds gerechtigd om zekerheid van Afnemer te verlangen in de vorm van een Letter of Credit en/of bankgarantie, zulks ter keuze van Laguna.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Verrekening van vorderingen van Afnemer op Laguna met vorderingen van Laguna op Afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 De reclametermijn op door Laguna verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met Laguna correct weer te geven.

4.4 Indien Laguna, nadat de in lid 1 genoemde termijn is verstreken, het daarmee corresponderende factuurbedrag nog niet in haar bezit heeft, verkeert Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist.

4.5 Is Afnemer in gebreke of in verzuim terzake de nakoming van een of meerdere verplichtingen jegens Laguna, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel, en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de Afnemer verschuldigd:

- over de eerste € 2.950,--                    15% van de openstaande vordering;

- over het meerdere tot € 5.900,--          10% van de openstaande vordering;

- over het meerdere tot € 14.748,--        8% van de openstaande vordering;

- over het meerdere tot € 58.990,--        5% van de openstaande vordering;

- over het meerdere                             3% van de openstaande vordering;

4.6 Vanaf het intreden van verzuim is Afnemer vertragingsrente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd ten bedrage van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente meer dan 12% per jaar bedraagt, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd zal zijn.

4.7 Door Afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 
ARTIKEL 5: LEVERING
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering franco huis.

5.2 Bij huurovereenkomsten zal Afnemer de gehuurde goederen zelf af moeten halen bij Laguna en, na einde van de huurperiode, zelf ook weer moeten retourneren. Dit afhalen en retourneren komt geheel voor rekening en risico van Afnemer.

5.3 Laguna zal in haar offerte c.q. in de bevestiging van de overeenkomst aangegeven wanneer levering plaats zal vinden.  

5.4 Het is Laguna toegestaan bestelde zaken in gedeeltes af te leveren. Indien Laguna van die mogelijkheid gebruikt maakt is Laguna bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.5 De door Laguna opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Laguna door Afnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Laguna een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog te leveren, tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.

5.6 Overschrijding van de hiervoor in lid 5 genoemde termijn geeft Afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 


ARTIKEL 6: AFNAMEVERPLICHTING
Afnemer is verplicht de door hem/haar bestelde zaken af te nemen op het moment dat deze door Laguna worden afgeleverd. Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken door Laguna voor rekening en risico van Afnemer worden opgeslagen.


ARTIKEL 7: BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE HUUROVEREENKOMSTEN

7.1 Indien Laguna met Afnemer een huurovereenkomst heeft gesloten gelden in aanvulling op hetgeen in de overeenkomst wordt bepaald en voorts in aanvulling op deze algemene voorwaarden de in dit artikel genoemde bepalingen.

7.2 De huurovereenkomst wordt gesloten voor de in de overeenkomst genoemde termijn. Bij het vaststellen van de tijdsduur van de huurperiode geldt een gedeelte van een dag als een hele dag. Huurder is verplicht om het gehuurde uiterlijk bij het einde van de huurovereenkomst bij Laguna terug te bezorgen, zulks overeenkomstig hetgeen wordt bepaald in art 5.2 hiervoor. Indien Afnemer daarmee in gebreke blijft, zal Afnemer een boete aan Laguna verschuldigd zijn ter hoogte van 1x de dagprijs per dag.

7.3 Afnemer is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:

- de gehuurde goederen volgens de bedieningsvoorschriften te behandelen;

- geen veranderingen in of aan de gehuurde goederen aan te brengen;

- Laguna te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;

- aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Laguna ter zake te vrijwaren;

- onderhuur en beschikbaarstelling aan derden slechts toe te staan na daartoe verkregen schriftelijke toestemming van Laguna.

7.4 Laguna is gerechtigd om een waarborgsom vast te stellen die door Afnemer dient te worden voldaan voor de in ontvangst name van de gehuurde goederen. Deze waarborgsom kan door Laguna worden gebruikt ter compensatie van niet betaalde maar wel reeds vervallen huurtermijnen, alsmede ter dekking van kosten van reparatie en/of reiniging. Indien Afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en Laguna niets meer van Afnemer te vorderen heeft, wordt deze waarborgsom, na het einde van de huurovereenkomst, door Laguna aan Afnemer geretourneerd.

7.5 Indien buiten de schuld of risicosfeer van Afnemer schade aan de gehuurde goederen is ontstaan, heeft Afnemer recht op reparatie of vervanging van de gehuurde goederen. Afnemer kan geen aanspraak maken op schadevergoeding. Schade die door derden is aangebracht gedurende de tijd dat de gehuurde goederen zich bij Afnemer bevinden, komt volledig voor rekening en risico van Afnemer.

7.6 Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst is Afnemer gehouden om de goederen afdoende te verzekeren tegen brand, inbraak, diefstal, roof, plundering, sabotage, storm- en waterschade.

7.7 Bij einde van de huurovereenkomst is Afnemer gehouden om de goederen in dezelfde staat als waarin zij zich bij aanvang van de huurovereenkomst bevonden aan Laguna te retourneren. Is Afnemer daartoe niet in staat, dan komen eventuele door Laguna gemaakte reparatie- of reinigingskosten voor rekening van Afnemer. Is Afnemer helemaal niet in staat om de gehuurde goederen terug te bezorgen, dan is Afnemer gehouden om aan Laguna schadevergoeding te betalen ter hoogte van de nieuwwaarde van de gehuurde goederen ten tijde van het einde van de huurovereenkomst.


ARTIKEL 8: RECLAMATIES
8.1 Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Afnemer in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

-        of de juiste zaken zijn geleverd;

-        of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;

-        of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

8.2 Zichtbare gebreken of tekorten dienen door Afnemer binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Laguna te worden gemeld. Bij huurovereenkomsten dient Afnemer eventuele gebreken binnen 12 uur na ontvangst van de goederen te melden. Wordt door Afnemer binnen die termijn van 12 uur niet gereclameerd dan worden de goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen.

8.3 Niet zichtbare gebreken dienen door Afnemer binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering aan Laguna schriftelijk te worden gemeld.

8.4 Indien Afnemer een klacht terecht heeft geuit, heeft Laguna de keuze het afgekeurde product voor rekening van Laguna te repareren of vervangen, hetzij Afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door Afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Laguna is in dit geval niet gehouden om enige door Afnemer geleden schade te vergoeden.

8.5 Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van onvakkundig gebruik, reparaties door derden, het gebruik van verkeerde accessoires of door enige andere oorzaak welke voor rekening en risico van Afnemer komt, dan worden de kosten ter zake die reparaties afzonderlijk aan Afnemer in rekening gebracht.

8.6 Indien Afnemer binnen de hiervoor in lid 2 genoemde termijn geen melding van enige gebreken heeft gemaakt, wordt de levering geacht correct te zijn uitgevoerd.

8.7 Door Laguna wordt nimmer garantie gegeven op lampen of op het te behalen resultaat (sfeer).


ARTIKEL 9: RISICO EN OPSLAG
9.1 Tenzij Laguna schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de zaken voor rekening van de Afnemer vanaf het moment van levering.

9.2 Indien de levering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen.

9.3 Indien Afnemer achterstallig is in het betalen van enig bedrag aan Laguna, is Laguna gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan en de levering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zijn betaald.


ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1 Alle door Laguna aan Afnemer geleverde zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Laguna tot het moment waarop alle vorderingen van Laguna, zulks met inbegrip van renten en kosten, op Afnemer volledig aan Laguna zijn betaald. Indien op enigerlei wijze de eigendomsrechten van Laguna dreigen te worden geschaad, onder meer door beslaglegging, aanvraag van faillissement of surséance van betaling is Afnemer gehouden om Laguna daaromtrent direct in te lichten.

10.2 Door Laguna geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door Afnemer niet worden doorverkocht. Afnemer is voorts niet bevoegd om deze zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

10.3 Afnemer verleent Laguna reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar zich zaken van Laguna bevinden teneinde haar eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.

10.4 Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen is Laguna gerechtigd om de afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Afnemer of derden die de zaken voor Afnemer houden, weg te halen of weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van € 2.500,-- per overtreding.

10.5 Het inroepen van enig retentierecht door Afnemer jegens Laguna is uitdrukkelijk niet toegestaan.


ARTIKEL 11: MONSTERS EN MODELLEN
Indien door Laguna een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.


ARTIKEL 12: GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, dit op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete ad € 2.500,-- per overtreding.


ARTIKEL 13: ANNULERING
Indien Afnemer een reeds met Laguna gesloten overeenkomst c.q. een reeds aan Laguna verstrekte opdracht intrekt en/of annuleert is Afnemer, naast een vergoeding voor de door Laguna reeds gemaakte kosten, de volgende bedragen aan Laguna verschuldigd:

- tot 8 weken voor aanvang 10 % van de totale prijs;

- tot 6 weken voor aanvang 25 % van de totale prijs;

- tot 4 weken voor aanvang 35 % van de totale prijs;

- tot 2 weken voor aanvang 45 % van de totale prijs;

- tot 1 week voor aanvang 55 % van de totale prijs;

- minder dan 1 week voor aanvang tussen de 65 % en 95 % van de totale prijs, zulks afhankelijk van het moment waarop annulering plaatsvindt.

 

ARTIKEL 14: ONTBINDING
14.1 In de navolgende gevallen heeft Laguna het recht om alle met Afnemer gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd haar rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen:

-        Indien Afnemer aan een of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van een met Laguna gesloten overeenkomst niet, niet correct, danwel niet tijdig voldoet;

-        Indien Afnemer surséance van betaling aanvraagt;

-        Indien Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;

-        Indien Afnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;

-        Indien op zaken van Afnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

14.2 Als Laguna de ontbinding heeft ingeroepen is de vordering van Laguna, vermeerderd met renten, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.
 

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOM
15.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend auteursrechten en merkrechten, die rusten op de door Laguna geleverde producten, zijn en blijven het uitsluitend eigendom van Laguna.

15.2 Afnemer erkent en respecteert deze rechten en zal daarop geen inbreuk maken. 15.3 Indien Afnemer, ondanks het voorgaande, toch op enige wijze inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van Laguna, verbeurt Afnemer aan Laguna een direct opeisbare boete van € 2.500,-- per overtreding, alsmede per dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt Laguna zich het recht voor om alle schade die hij als gevolg van enige inbreuk op aan hem toekomende rechten van intellectuele eigendom lijdt of nog zal lijden, op Afnemer te verhalen.

 

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID
16.1 Laguna is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook welke Afnemer als gevolg van of in verband met deze overeenkomst beweert te hebben geleden.

16.2 Indien Laguna, ondanks hetgeen hiervoor in lid 1 wordt bepaald, toch aansprakelijk blijkt te zijn voor enige door Afnemer geleden schade, is het bedrag waarvoor Laguna aansprakelijk is beperkt tot maximaal een bedrag ter hoogte van het door Afnemer verschuldigde factuurbedrag terzake de levering welke de schade heeft veroorzaakt.

16.3 Indien Laguna, ondanks hetgeen hiervoor in lid 2 wordt bepaald, toch aansprakelijk is, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

-        de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;

-        de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Laguna aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

-        redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

16.4 Laguna is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.5 Afnemer vrijwaart Laguna voor eventueel aanspraken van derden die verband houden met de tussen Afnemer en Laguna gesloten overeenkomst.

 

ARTIKEL 17: OVERMACHT
17.1 In geval van overmacht in de zin van art 6:75 BW heeft Laguna het recht om de uitvoering van haar verplichtingen gedurende een periode van twee maanden op te schorten, dan wel om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van eventueel door Afnemer geleden schade.

17.2 Laguna is bij gedeeltelijke ontbinding gerechtigd om de door haar reeds uitgevoerde werkzaamheden c.q. reeds geleverde goederen of diensten bij Afnemer in rekening te brengen.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT
Op alle aanbiedingen en offertes van en alle overeenkomsten met Laguna hoe dan ook genaamd en uit welken hoofde dan ook is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 19: BEVOEGDE RECHTER
De rechtbank te Breda is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit de met Laguna gesloten overeenkomsten.